Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Тимови и остала задужења 2021/2022.

 

Тимови 2021/2022.

 

Назив тима

Чланови

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Драгана Недељковић, Алекса Грујичић, Славица Јанковић, Ивана Лишанин, Марија Ђуровић, Владимир Грујић, Јелена Обрадовић

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Ивана Милановић, Катарина Здравковић, Дејана Ковачевић, Ана Милановић, Драгана Недељковић, Драгана Ђоковић, Драгица Станковић, Александра Славковић, Ана Максимовић, Сара Николић 8/2 (УП)

ТИМ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Марко Јевтић, Душица Вукомановић, Биљана Љубичић, Марија Ђуровић, Бојан Радибратовић, Биљана Дебељак Хаџиахметовић, Љубиша Вељковић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Мирјана Шиљковић, Драгана Ђоковић, Милан Алексић, Бојан Радибратовић, Ивана Милановић, Драгица Станковић, Зденка Крсмановић, Весна Рајевић (Тамара Милорадовић), Јелена Величанин, Александра Славковић, Драгана Недељковић, Биљана Дебељак Хаџиахметовић, Биљана Љубичић, Анка Драгићевић, Сања Стевановић Чамагић

Рад са даровитима: Андријана Чурлић

ТИМ  ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕПОЗНАВАЊЕ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Вера Обрадовић, Марина Златић, Горица Вељковић, Снежана Поњавић, Ана Милановић, Софија Стојковић 8/2(УП)

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

Дејана Ковачевић, Александра Славковић, Ивана Лишанин, представници: Душан Нешовић 8/3 (УП); Ивана Богојевић (СР); М. Белоица (ЛЗ)

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УСТАНОВЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Ивана Делевић, Срећко Костић, Александар Миловановић, Зденка Крсмановић, Олга Бажалац, Данијела Јовић, Зинаида Штављанин (СР)

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Александра Славковић, Сара Николић 8/2, Мина Станковић 7/1, Војин Маџаревић 7/1, Хелена Ђурашевић 7/2, , Теодора Ердоглија 8/1, Марија Вјетровић 8/1, Александар Делевић 7/2, Александра Минић 8/3, Душан Нешовић 8/3, Јана Станков 7/3, Војин Петровић 7/3, Софија Стојковић 8/2

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Ивана Тошић, Тамара Милорадовић, Виктор Раковић 5/1, Миа Планојевић 5/1, Душан Делевић 5/2, Јасмина Ракоњац 5/2, Ива Ивановић 5/3, Андрија Милојевић 5/3, Василије Томовић 6/1, Марија Јанковић 6/1, Станиша Миленковић 6/2, Анета Тимотијевић 6/2, Вук Пирић 6/3, Андријана Матковић 6/3

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Борјанка Дебељак, Сања Стевановић Чамагић, Горица Вељковић, Весна Рајевић (Тамара Милорадовић), Живан Бугарчић, Владан Алексић, Марина Златић, Јелена Жерађанин (СР), Сара Николић 8/2

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ НОВИМ  УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА (приправницима/стажистима) У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

Сања Стевановић Чамагић, Јелена Думић, Ивана Тошић, Снежана Поњавић, Анка Драгићевић, Јелена Величанин

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА «ОБРАЗОВАЊЕМ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА» 

Катарина Здравковић (координатор), Борјанка Дебељак, Александра Славковић, Славица Јанковић, Јелена Думић

 

ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА и “fundraising”

Драгица Станковић, Драгана Ђоковић, Драгана Недељковић, Данијела Јовић, Андријана Чурлић, Ана Милановић, Јасмина Кораћ

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Јелена Думић, Ивана Тошић, Весна Рајевић (Тамара Милорадовић), Биљана Љубичић

Сајт школе: Драгица Станковић и Ана Максимовић

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА (ДРОГА, АЛКОХОЛИЗАМ, ПУШЕЊЕ, ДЕЛИКВЕНЦИЈА..)

Ана Милановић, Андријана Чурлић, Душица Вукомановић, Милан Алексић, Срећко Костић, Марина Милисављевић, Мирјана Шиљковић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНАТЦИЈУ

Сања Стевановић Чамагић, Јелена Думић, Ивана Тошић, Снежана Поњавић, Анка Драгићевић, Јелена Величанин

КЛУБ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА

Драгана Ђоковић, Ана Милановић, Борјанка Дебељак, Драгана Недељковић, Јелена Думић, Драгица Станковић, Ивана Милановић

Родитељи: Татјана Вјетровић,  Ивана Богојевић, Владан Пејовић, Марија Станковић,  Јелена Жерађанин

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЧИТАЛИЋИ“

Борјанка Дебељак, Марина Милисављевић, Јелена Обрадовић, Горица Вељковић, Славица Јанковић

 

 

Стручни активи 2021/2022.

 

Назив стручнoг актива

Чланови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Весна Зечевић, Мирјана Шиљковић, Андријана Чурлић, Дејана Ковачевић, Ивана Милановић, Славица Јанковић, Борјанка Дебељак, Анка Драгићевић, Тошић Ивана, Александра Славковић, Ана Максимовић, Драгица Станковић, Јелена Думић, Владан Пејовић (СР), (УП), Срећко Бојанић (ЛЗ)

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Ана Милановић, Славица Јанковић, Драгана Ђоковић, Зденка Крсмановић, Јелена Величанин, Душица Вукомановић, Јелена Обрадовић, Анка Драгићевић, Јелена Думић, (УП)

 

 

Остала задужења наставника 2021/2022.

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Весна Зечевић, Недељковић Драгана, Јелена Величанин, Зденка Крсмановић, Драгана Ђоковић, Ивана Милановић, Анка Драгићевић, Душица Вукомановић, Марко Јевтић, Ивана Делевић, Мирјана Шиљковић, Вера Обрадовић, Дејана Ковачевић, Снежана Поњавић, Живан Бугарчић, Александра Славковић, Сања Стевановић Чамагић, Драгана Ђоковић, Андријана Чурлић, Јелена Думић, Марина Милисављевић

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Весна Зечевић, Недељковић Драгана, Јелена Величанин, Зденка Крсмановић, Драгана Ђоковић, Ивана Милановић, Анка Драгићевић, Душица Вукомановић, Марко Јевтић, Ивана Делевић, Мирјана Шиљковић, Вера Обрадовић, Дејана Ковачевић, Снежана Поњавић, Живан Бугарчић, Александра Славковић, Сања Стевановић Чамагић, Драгана Ђоковић, Андријана Чурлић, Јелена Думић, Владан Алексић, Марина Милисављевић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Катарина Здравковић, Ана Милановић, Мирјана Шиљковић, Марина Милисављевић, Дејана Ковачевић Славица Јанковић, Ивана Милановић, Зденка Крсмановић, Јелена Величанин, Душица Вукомановић, Јелена Обрадовић, Анка Драгићевић,  Сања Стевановић Чамагић, Иваан Делевић, Ивана Тошић, Александра Славковић, Андријана Чурлић, Драгана Ђоковић, Марко Јевтић, Драгана Недељковић, Јелена Думић, Живан Бугарчић, Драгица Станковић,  Вера Обрадовић, Борјанка Дебељак, Олга Бажалац, Биљана Дебељак Хаџиахметовић, Владан Алексић, Сања Токалић Марковић

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД МАТИЧНИХ КЊИГА

Секретар школе и одељенске старешине у школској 2021/22. години

 

ШКОЛСКА КОМИСИЈА ЗА  ПОПИС ИНВЕНТАРА

Владан Алексић, Горица Вуковић, Јасмина Кораћ, Момир Денић

ЗАПИСНИЧАР СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Марина Милисављевић

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Снежана Поњавић

ШКОЛСКИ КООРДИНАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕС-ДНЕВНИКА

Драгица Станковић, Анка Драгићевић

ЛЕТОПИС

Дејана Ковачевић

ОСОБА ЗАДУЖЕНА ЗА РУКОВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРОМ

 

Катарина Здравковић, Живан Бугарчић

ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

Борјанка Дебељак

 

 

Чланови педагошког колегијума 2019/20

 

Редни бр.

Назив већа

Бр. Наст.

Руководилац

1.

Веће за српски језик и књижевност 

3

Владан Алексић

2.

Веће природних наука (биологија, хемија, физика) 

3

Душица Вукомановић

3.

Веће страних језика

5

Ивана Лишанин

4.

Веће учитеља

12

Славица Јанковић

6.

Веће за математику

3

Сања Токалић Марковић

7.

Веће  друштвених наука (историја, географија, верска настава, грађанско васпитање

8

Биљана Дебељак  Хаџиахметовић

8.

Веће за ТИТ и информатику

4

Живан Бугарчић

9.

Веће за уметност и вештине (физичко и здравствено васпитање, музичка култура, ликовна култура)

6

Марија Ђуровић

Разред

Име и презиме

Разред

Име и презиме

I

Драгана Ђоковић

V

Душица Вукомановић

II

Драгица Станковић

VI

Јелена Обрадовић

III

Зденка Крсмановић

VII

Анка Драгићевић

IV

Јелена Величанин

VIII

Јелена Думић