Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020.

Упис у први разред основне школе почиње 1. априла 2019. године. Упис ће се вршити сваког радног дана од 8:00 до 12:00 часова у секрeтаријату школе.

За упис ученика у први разред основне школе потребна су следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • доказ о пријави пребивалишта 
 • потврда о обављеном здравственом прегледу детета
 • уверење о савладаном предшколском припремном програму (доставља се накнадно)

Тестирање ученика обављаће педагог Ана Милановић. Термин тестирања можете да договорите са секретаром школе приликом уписа.

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. 

Члан 18. Закона о основама система образовања и васпитања

 • Уписом у први разред дете стиче својство ученика.
 • У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
 • Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.
 • Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.
 • Школа је дужна да организује проверу спремности из става 4. овог члана.
 • Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
 • Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.
 • Ближи услови за упис ученика у основну школу уређује се посебним законом.

 

Тестирање деце обавља педагог школе Ива Јаћимовић.

У поступку провере спремности на основу мишљења педагога, школа може да препоручи:

1) упис детета у први разред

2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

 

2.4.2018. године почиње упис ученика у први разред за школску 2018/19. годину.

Приликом уписа неопходно је донети:

1. Оригинал Извода из матичне књиге рођених на увид и копију Извода
2. Оригинал Потврду о здравственом стању детета 
3. Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм
(које се доноси по завршетку припремног предшколског програма)

4. Потврду пребивалишта (лична карта родитеља на увид)

5. Пријава (у школи)

 

Процедура око уџбеника које ће ученици првог разреда користити у школској 2018/19. години је у току!

 

Право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:

- ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (они који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

- ученици који су треће (или свако наредно рођено дете) у породици) које је у систему школовања;

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

- за ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце социјалне помоћи) решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;

- за ученике који су треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента, се прилаже за свако дете. За ученике који су треће или свако наредно рођено дете, а у истој су школи, потврда није потребна.

- за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (они који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану) никаква документација није потребна.

 

Упис у продужени боравак:

Родитељи који желе да упишу дете у продужени боравак, пријављују се приликом уписа ученика у први разред.